Bill på tall

Att verka utan att lämna fotavtryck

Tranemobostäder är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, och 2016 certifierade vi oss enligt den uppgraderade miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Nästa steg blir att starta implementeringen av ett livscykelperspektiv, i verksamheter som, ny-, till- och ombyggnation samt rivning. På längre sikt är vår vision att inte lämna några ekologiska fotavtryck, skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna leva ett socialt hållbart liv, liksom ha en ekonomi i balans som inte tär på vare sig ekologiska eller sociala resurser.

 

Etik och moral i vårt dagliga arbete
Tillsammans med personalen har vi arbetat fram etiska riktlinjer och en etisk handbok, som blivit en självklar del av företagets  verksamhet. Alla medarbetare utbildas också kontinuerligt i etik- och hållbarhetsfrågor. God miljö, god arbetsmiljö och ett tydligt ställningstagande mot korruption, är självklara hållpunkter i vårt dagliga arbete.

 

Miljö- och kvalitetspolicy för Tranemobostäder AB
Tranemobostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik, där så är, ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övrig relevanta krav som vi berörs av. Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-medvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom, gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalité.

I våra hållbarhetsredovisningar hittar du mer information.

Klicka på bilden för den hållbarhetsredovisning som du är intresserad av.

Certifikat pdf

Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg