Vi är med i nätverket 7miljö 

Samverkan är en nyckelfaktor för oss i Tranemobostäder. Vi blir resurseffektiva genom att utbyta erfarenheter kontaktnätet och hjälpa varandra. Det är hållbart över tiden, när vi stöttar och inspirerar varandra.

Fem allmännyttiga bolag samverkar i Miljönätverket Sjuhärad 

Vårt förmodligen viktigaste nätverk är Miljönätverket Sjuhärad (7miljö). Det är ett samarbetsprojekt som sedan 1998 drivs av fem allmännyttiga bostadsbolag: Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder, Stubo, Vårgårda Bostäder och Tranemobostäder. Samtliga bolag är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001, och vi har ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Fokus för miljönätverket är miljöfrågor, men vi samarbetar även i andra frågor: ny teknik (solceller och ladd-stolpar), nya arbetssätt (förenklade arbetsmiljöplaner), CSR-frågor, erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper, t ex förvaltare, VD, ekonomer och liknande. När vi samverkar om resurser och hjälper varandra, är vi effektiva och kommer mycket längre än vi gjort på egen hand. Nätverket har en gemensam resurs i form av en kvalitets- och hållbarhetssamordnare. Interna revisioner utförs av nätverkets revisionsgrupp.

Ytterligare nätverk
Tranemobostäder är också aktiva medlemmar i branschorganisationen SABO, i CSR Västsverige, Sol i Väst och har nu även ett samarbetsavtal med Beepartners. Andra viktiga nätverk är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och HBV (allmännyttans inköpsfunktion), liksom samarbetet med Hyresgästföreningen. 


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg