Bill på tall

Att verka utan att lämna fotavtryck

Tranemobostäder är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, och 2016 certifierade vi oss enligt den 

uppgraderade miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Nästa steg blir att starta implementeringen av ett livscykelperspektiv, 

i verksamheter som, ny-, till- och ombyggnation samt rivning. På längre sikt är vår vision att inte lämna några ekologiska fotavtryck, 

skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna leva ett socialt hållbart liv, liksom ha en ekonomi i balans som inte tär på vare 

sig ekologiska eller sociala resurser.

 

Etik och moral i vårt dagliga arbete

Tillsammans med personalen har vi arbetat fram etiska riktlinjer och en etisk handbok, som blivit en självklar del av företagets  

verksamhet. Alla medarbetare utbildas också kontinuerligt i etik- och hållbarhetsfrågor. God miljö, god arbetsmiljö och ett tydligt 

ställningstagande mot korruption, är självklara hållpunkter i vårt dagliga arbete.

 

Miljö- och kvalitetspolicy för Tranemobostäder AB

Tranemobostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser 

till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. Vi skall i all vår 

verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Vi skall hushålla med resurser 

och använda bästa möjliga teknik, där så är, ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja 

material som inte skadar människor, djur eller natur. Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övrig relevanta krav som vi 

berörs av. Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-medvetenhet, inspirera till ett 

personligt engagemang och därigenom, gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalité. I våra 

hållbarhetsredovisningar hittar du mer information. Klicka på bilden för den hållbarhetsredovisning som du är intresserad av.

Certifikat pdf

Våra Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2019 pdf
Hållbarhetsredovisning 2018 pdf

Våra Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2017 pdf
Hållbarhetsredovisning 2016 pdf
Hållbarhetsredovisning 2015 pdf

Arbetet framöver

En stor del av punkterna ovan är systematiskt och löpande arbete som pågår kontinuerligt. 

Internrevisionen pekar på ett viktigt förbättringsområde: andelen körda mil med våra tjänstefordon behöver minska. Vi strävar efter att 

minska antalet mil och arbete pågår.